Aanmelden?
Klik hier voor de mogelijkheden!

Reglement

Reglement

Zoals goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 7 april 2010. Gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 10 maart 2021.

 

Artikel 1 

Proeflessen en proeftrainingen 

Kandidaat-leden mogen twee weken gratis meedoen met de lessen of trainingen. Na deze twee weken moet, als men aangeeft lid te willen worden, het aanmeldingsformulier direct worden ingevuld en ingeleverd.

Artikel 2 

Aanmeldingsformulier 

Het aanmeldingsformulier dient door het kandidaat-lid volledig te worden ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij de trainer, instructeur of bij de ledenadministratie. Indien het kandidaat-lid jonger is dan 18 jaar dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het kandidaat-lid.

Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft het kandidaat-lid, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, aan:

  1. Lid te willen worden van GZVW
  2. Kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de voorwaarden welke staan vermeld op het aanmeldingsformulier.
  3. Het huishoudelijk reglement na te leven.

Artikel 3 

Betaling verenigingscontributie 

Betaling van de verenigingscontributie wordt in de eerste maand van elk kwartaal van het rekeningnummer van het lid afgeschreven door de penningmeester van GZVW.

Artikel 4 

Wijziging bestuursreglement 

Het Algemeen Bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering gemachtigd om wijzigingen in het bestuursreglement aan te brengen.

Deze wijzigingen worden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.

Artikel 5 

(dag)Startvergunningen

De kosten welke door de KNZB jaarlijks als bondscontributie en kosten voor de startvergunning in rekening worden gebracht, komen voor rekening van het lid. De kosten voor een dagstartvergunning welke de vereniging dient te betalen aan de KNZB komen voor rekening van het lid. Voornoemde kosten dienen door het lid bij de aanvraag van een dagstartvergunning te worden voldaan.

Van startvergunninghouders wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk deelnemen aan de trainingen.

Artikel 6 

Opzegging lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden. Deze opzegging dient gezonden te worden aan de ledenadministratie. Alle andere vormen van opzegging van het lidmaatschap worden als nietig beschouwd. De opzegging dient voor de eerste dag van een nieuw kwartaal bij de ledenadministratie binnen te zijn, dan eindigt het lidmaatschap en geldt er verder geen opzegtermijn.

Een lid dat na opzegging binnen zes maanden weer lid wordt, wordt geacht nooit opgezegd te hebben en is over die termijn contributie verschuldigd. Het bestuur kan ontheffing verlenen.

Artikel 7 

Klachten 

Leden of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers (bij leden jonger dan 18 jaar) die een klacht hebben over een bestuurslid, trainer of andere leden dienen deze schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken. De klacht dient met reden(en) omkleed te zijn en voorzien van naam gezonden te worden aan de secretaris.
Verder beschikt elke afdeling over een vertrouwenspersoon welke door leden aangesproken kan worden wanneer zij geen officiële klacht willen indienen.

Artikel 8  

Lessen / trainingen 

Tijdens de lessen en trainingen zijn alleen zwemmers en trainers / instructeurs aanwezig in het bad. Ouders en niet-zwemmers worden op dat moment niet toegelaten tot de zwemzaal.

De laatste week van iedere maand is er voor belangstellenden gelegenheid om te kijken. De tribune en het instructiebad zijn dan geopend.

Vertegenwoordigers van kandidaat-leden worden tijdens de proeftrainingen of lessen van hun kind wel tot de zwemzaal toegelaten.

In verband met de hygiëne en het uitglijden is het wenselijk dat de zwemmers bij het betreden van de zwemzaal badslippers dragen.

Artikel 9  

Vervoer zwem- en waterpolowedstrijd 

Voor de regels m.b.t. het vervoer wordt verwezen naar de vervoersreglementen van de betreffende afdelingen.

Het bestuur adviseert dat de chauffeurs een ongevallen inzittendenverzekering of een vergelijkbare verzekering hebben afgesloten.

 

Artikel 10  

Verenigingscompetitie

Alle leden van de zwemselectie zijn gehouden deel te nemen aan de verenigingscompetitie-wedstrijden.

Slechts bij ziekte of in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze verplichting ontheffing worden verleend, een en ander ter beoordeling van de hoofdtrainer.

Het negeren van dit gebod levert een grond voor schorsing op.

 

Artikel 11  

Boetes voortkomend uit wedstrijden 

Boetes worden door de bondspenningmeester van de KNZB automatisch van de depotrekening van GZVW afgeschreven. Deze boetekosten incl. de portokosten dienen door het lid zelf betaald te worden. Het lid zal hiervoor een factuur ontvangen. Het verschuldigde bedrag dient binnen 10 werkdagen, na dagtekening van de factuur, op het rekeningnummer van GZVW te zijn bijgeschreven.

Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, kan het bestuur tuchtrechtelijke sancties opleggen conform art. 9 lid 3 Statuten GZVW.

 

Artikel 12  

Kleding tijdens wedstrijden 

Tijdens wedstrijden of daar waar men de vereniging vertegenwoordigt, draagt elk lid het GZVW/sponsortenue en kan de GZVW-vlag meegenomen worden.

 

Artikel 13  

Beëindiging lidmaatschap en (bestuurs)functie 

Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen alle eigendommen van de vereniging die in het bezit zijn van het lid, onverwijld overgedragen te worden aan zijn/haar opvolger in deze functie of aan het bestuur.

 

Artikel 14  

Deelname aan acties

Ieder lid wordt geacht mee te werken aan (landelijke) acties die in het belang van de vereniging gehouden worden.

 

Artikel 15  

W(edstrijd)-official 

Alle leden van de afdeling Waterpolo van 16 jaar of ouder zijn gehouden om gedurende het seizoen te functioneren als W(edstrijd)- official. Zij worden aangesteld door een afgevaardigde van de polocommissie. Indien een lid niet in het bezit is van een W – certificaat, worden zij gehouden deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde cursus voor het W – certificaat. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan van deze verplichting ontheffing worden verleend, één en ander ter beoordeling van de polocommissie.

 

Artikel 16

Foto’s en video-opnamen

Bij activiteiten (trainingen, wedstrijden, kamp, etc.) van GZVW kunnen foto’s / video-opnamen gemaakt worden, deze kunnen op de website of sociale media van GZVW geplaatst worden. Als u hier bezwaar tegen heeft of wanneer u een bepaalde foto / video waar u zelf of een minderjarig kind van u in wordt afgebeeld van de website of sociale media verwijderd wilt hebben, kunt u dit aangeven bij het secretariaat. Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor foto’s / video-opnamen die op plaatsen / sociale media verschijnen die niet door GZVW beheerd worden.

 

Artikel 17

Code Blauw / vertrouwenspersonen (vcp)

GZVW streeft naar een zwemklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen. We sluiten hiermee aan bij Code Blauw van de KNZB.
We vragen leden om ook elkaar aan te spreken op het naleven van de regels. Een van de regels waarbij dit zeker van belang is: “Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers is niet toegestaan”. Hierbij gaat het om elk gebruik, niet enkel om Whatsapp, bellen of de camerafunctie. In de kleedkamers dient de telefoon opgeborgen te blijven. Dit geldt voor alle kleedruimtes.
Als een lid iets overkomt of merkt dat een ander iets overkomt dat onder grensoverschrijdend gedrag zou kunnen vallen of waar het lid zich niet prettig bij voelt, vragen we contact op te nemen met onze vertrouwenscontactpersonen. Op de website van GZVW is te vinden hoe de vcp’s zijn te bereiken.